Usługi

Sprawdź zakres naszych usług.


Prawo spółek

 • Zakładanie i rejestracja wszelkich form działalności gospodarczej, w tym: zakładanie spółek, wraz z przygotowywaniem umów, statutów, regulaminów i reprezentowaniem w postępowaniu dla dokonania rejestracji w KRS;
 • Doradztwo w zakresie funkcjonowania spółek w tym zmiany statutów, umów spółek, przygotowywanie i prowadzenie zgromadzeń wspólników, opracowanie projektów uchwał organów spółki, zbycie udziałów i prowadzenie postępowań rejestrowych ww zdarzeń przed Krajowym Rejestrem Sądowym;
 • Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy udziałowcami oraz wspólnikami, przygotowywanie umów pomiędzy akcjonariuszami/wspólnikami (shareholders agreements);
 • Pomoc w procesach łączenia, podziału i przekształceń spółek handlowych, podwyższania kapitału zakładowego, przymusowego wykupu akcji, umarzania akcji oraz nabywania akcji własnych przez spółki;
 • Przeprowadzanie audytów prawnych podmiotów gospodarczych (due diligence).

Prawo autorskie i prawo nowych technologii

 • Przygotowywanie umów przenoszących autorskie prawo majątkowe do programów komputerowych;
 • Przygotowywanie umów licencyjnych, umów wdrożeniowych i umów serwisowych;
 • Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wdrożenia systemów informatycznych wspierających procesy sprzedaży i obsługi klienta;
 • Bieżące doradztwo prawne w zakresie zarządzania prawami na dobrach niematerialnych
 • Doradztwo w zakresie tworzenia i udostępniania baz danych;
 • Doradztwo dla podmiotów zajmujących się sprzedażą towarów i świadczeniem usług za pośrednictwem Internetu oraz innych środków komunikacji na odległość.

Prawo procesowe i arbitraż gospodarczy

 • Reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi;
 • Przygotowywanie skarg kasacyjnych i reprezentacja przed Sądem Najwyższym;
 • Prowadzenie negocjacji ugodowych i mediacji.

Zamówienia publiczne

 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Reprezentacja podmiotów w postępowaniach prowadzonych na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Przygotowanie ekspertyz prawnych w zakresie stosowania przepisów ustawy oraz analiza prawna dokumentacji przetargowej;
 • Bieżące doradztwo spółkom podlegającym Ustawie Prawo zamówień publicznych.

Prawo spółdzielcze

 • Doradztwo w zarządzaniu i obsługa bieżącej działalności spółdzielni;
 • Pomoc przy tworzeniu i rejestracji spółdzielni;
 • Przygotowywanie statutów, uchwał, regulaminów i innych aktów wewnętrznych spółdzielni.

Audyt prawny (due diligence)

Przeprowadzone badanie obejmuje w szczególności:

 • Analizę dokumentacji korporacyjnej spółki tj. umów, statutów, regulaminów zarządu i rady nadzorczej, uchwał organów spółki
 • Analizę dokumentacji pracowniczej tj. regulaminów, układów zbiorowych, zarządzeń wewnętrznych, umów o pracę i kontraktów menedżerskich
 • Analizę dokumentacji handlowej, zawartych umów, stosowanych ogólnych wzorców umownych
 • Analizę struktury udziałowej i powiązań kapitałowych
 • Analizę stanu prawnego posiadanych przez spółkę nieruchomości
 • Analizę posiadanych przez spółkę patentów, zezwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych
 • Analizę postępowań sądowych i administracyjnych których spółka jest uczestnikiem
 • Analizę, wierzytelności i zobowiązań
 • Wskazanie potencjalnych ryzyk dla spółki i członków zarządu i wspólników

Obsługa procesów inwestycyjnych

 • Opracowywanie lub ocena umów dotyczących realizacji inwestycji oraz umów z Klientami;
 • Przygotowywanie oraz ocena umów zawieranych na podstawie FIDIC;
 • Obsługa sporów między inwestorem a uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Kancelaria Radców Prawnych M. Illukowicz i Partnerzy

Skorzystaj z naszych usług

Gwarantujemy poufność, rzetelność i zaangażowanie.