Szkolenia

Prowadzimy szeroki zakres szkoleń.

Prawo pracy to z jednej strony ogromna liczba przepisów regulujących szereg kwestii związanych z funkcjonowaniem każdego przedsiębiorstwa w kontekście relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Z drugiej strony natomiast – to często mało precyzyjne albo niejasne sformułowania zawarte w tychże przepisach, których zastosowanie budzi w praktyce szereg wątpliwości. Jednym ze sposobów na przekazywanie wiedzy praktycznej, pozwalającej radzić sobie z podobnymi problemami w praktyce, są właśnie szkolenia. Prowadzimy je w szerokim zakresie. Wynikającym nie tylko z podstawowego podziału zagadnień narzuconego przez Kodeks pracy (jak na przykład czas pracy, urlopy pracownicze czy rozwiązywanie umów) ale przede wszystkim obejmującym zagadnienia prawa pracy bardziej przekrojowo (na przykład problematyka absencji pracowników czy uprawnień przedstawicieli – związków zawodowych i rad pracowników).

Podobnie jak cała gałąź prawa pracy również i szkolenia z tego zakresu ewoluują. W ostatnich latach jednym z najbardziej „popularnych” warsztatów jest ten dotyczący zagadnienia przeciwdziałania zjawisku mobbingu i nierównemu traktowaniu w zatrudnieniu. Słowo „warsztat” użyte zostało nie przez przypadek. Praktycznie wszystkie prowadzone przez nas szkolenia mają właśnie taki charakter. Każdy temat omawiany jest na konkretnych, praktycznych przykładach.

Szkolimy między innymi w zakresie następujących zagadnień:

Nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę

ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przedwstępnych umów o pracę (tzw. listów intencyjnych), dostosowywania sposobu rozwiązania umowy o pracę zarówno do stawianych zarzutów jak i istniejących w danym momencie okoliczności faktycznych (choroba pracownika, szczególna ochrona przed wypowiedzeniem, ewentualnie również rozwiązaniem umowy o pracę)

Czasu pracy

z położeniem nacisku na praktyczne aspekty tak rejestrowania jak i (w konsekwencji) rozliczania czasu pracy, problematyki godzin nadliczbowych, zatrudniania pracowników w dniach wolnych, w niedziele i święta, wreszcie – dostosowywania systemów czasu pracy do potrzeb pracodawcy i prawnych możliwości w tym zakresie

Przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

uwzględniając specyfikę pracy zarówno wielkich korporacji jak i małych, lokalnie działających podmiotów, obrazując tematykę przykładami z sali sądowej jak i z wewnętrznych postępowań w ramach różnego rodzaju tzw. polityk antymobbingowych

Zbiorowego prawa pracy

w szczególności obejmującego zagadnienia relacji związki zawodowe – pracodawca (uprawnienia związków versus prawa i obowiązki pracodawcy, ochrona działaczy związkowych, spory zbiorowe, etc)

Absencji pracowniczych

obejmując tym zagadnieniem tak kwestie wszystkich rodzajów urlopów, usprawiedliwiania nieobecności w pracy jak i absencji chorobowych – także w kontekście rozwiązywania umów o pracę

Zwolnień grupowych

z naciskiem na aspekty praktyczne zagadnienia takie jak dobór do zwolnień, sposób konsultacji w przypadku braku związków zawodowych czy też – z drugiej strony – możliwych reakcji związków na przeprowadzane zwolnienia.

Doświadczenie pokazuje, że każde nasze szkolenie jest inne – zakres dostosowujemy do potrzeb klienta wspólnie z jego przedstawicielem.


Kancelaria Radców Prawnych M. Illukowicz i Partnerzy

Skorzystaj z naszych usług

Gwarantujemy poufność, rzetelność i zaangażowanie.